کافکا می گوید: همه چیز سیاه است.

جیمز جویس می گوید : همه چیز خاکستری است .

مودلیانی می گوید : همه چیز گردنی دراز و باریک است .

استریندبرگ می گوید : همه چیز جنگی پایدار میان زن و مرد است .

داروین می گوید : همه چیز پیروزی توانمندان است.

لورانس : همه چیز سکس است .

نیوتن : همه چیز نسبی است .

مارکس : همه چیز پول است .

گورکی : همه چیز مبارزه خلق کارگر است .

برتون : همه چیز رویاست .

آراگون : همه چیز الزا* است .

هدایت : همه چیز فانتزی است .

مونی : همه چیز پنبه است .

من هم می گویم : همه چیز درد نتوانستن به آغوش کشیدن هر چه زیبایی
است.

-------------------------------------------------

* Elza : معشوقه ی آراگون


مانیفست یک نفره ی پناهنده ی شماره ی 33333 .گزیده ی شعرهای
فرهاد پیربال ترجمه ی فریاد شیری

نوشته شده توسط الناز جوانی / elnaz javani در 2011/10/7 |